ZTRATILI JSME UŽ ÚPLNĚ ÚCTU K NÁRODU A ČESKÉ VLASTI ?

22.02.2013 00:06

 

Vážený pane starosto, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé!

 

 

            Městská rada Klubu českého pohraničí Cheb a Okresní rada Klubu českého pohraničí Ludovíta Svobody Cheb se na vás obrací s výzvou

 

 

            „ZASTAVTE VÝSTAVBU ŠTAUFSKÉHO SLOUPU“.

 

 

            Historikové a archeologové potvrdili, že prostor Chebska byl od 6.století prostorem obývaný původními Slovany. Chebsko bylo od samého raného počátku ohrožováno německou rozpínavostí. Výboje německých králů do prostoru Chebska v období 6-10 století začaly vážně ohrožovat původní slovanské usídlence. Neustále trvající nájezdy vedly ke kolonizaci, až dosáhly plné germanizace nejen prostoru, ale i obyvatel. Literatura doslova uvádí, že za vlády ŠTAUFU „bylo původní slovanské obyvatelstvo plně germanizováno a později bylo osídlení tak důkladné, že se potom sídelní struktura jen málo měnila“. Pokus Vladivoje v roce 1002 získat Čechy zpět alespoň jako léno byl neúčinný. Výsledkem germanizace byl v konečné fázi Mnichov. Že myšlenky

některých německých skupin neutichají, svědčí i výhrůžné vyjádření představitele odsunutých z Chebska při přijetí delegace na chebské radnici. Ten

to řekl naprosto jasně, „Cheb byl vždycky německý a německým zase bude“.

 

            Instalace  Štaufského sloupu má oslavným způsobem vnutit Čechům

přesvědčení, že uzurpování politické, správní i územní moci Štaufskými králi nad českým územím a jeho obyvateli bylo správným a nezbytným krokem. Králi Přemyslu Otakarovi I. byly vnucovány plány a cíle vládnutí  v duchu německých velmocenských zájmů té doby. Štaufové usilovali o vybudování silné německé nadvlády nad velkou částí evropského prostoru, od Berlína po Sicílii. Do sféry tohoto úsilí zapadaly Čechy a Morava. Těchto cílů se domáhali jak silou diplomatickou tak i silou vojenskou. Četné jejich spory s Čechy a s papeži svědčí o moci násilnické a uzurpující nejen proti Slovanům. Dneska bychom mohli hovořit o takovém stylu vládnutí jako o okupaci.

 

            Zdůvodňování odhalení sloupu 800stým výročím podpisu buly Fridrichem II. na chebském hradě, neodpovídá historické pravdě. Všichni historici, počínaje Františkem Palackým až po současnost, jako akt podpisu označují 26.září 1212 ve švýcarské Basileji. Tento chybný výklad zakrývá  podpis jiného, pro Čechy a Chebsko nepodstatného dokumentu. Dne 12.července 1213 totiž Fridrich II. podepsal listinu v kapli na hradě v Chebu, kterou stvrdil, že „bude respektovat majetky a práva římské církve“. Šlo o akt, který mu měl umožnit získat císařskou korunu, kterou uchazeče korunoval papež. Fridrich II. se ve své snaze sjednotit křesťanský svět pod svou nadvládu a stát se tak univerzálním vládcem, dostával do sporů s církví. Aby si zajistil korunovaci papežem, podepsal již zmiňovanou listinu na chebském hradě.

Jsme přesvědčeni, že tento dokument není tak výjimečnou událostí, abychom si jej jako národ měli připomínat, když šlo zájmy někoho jiného, cizího.

 

           Nemůžeme přijmout myšlenku a odůvodnění, že Štaufský sloup bude vhodným doplňkem krajinné výstavy, kterou město realizuje. Naopak jeho umístění na plánovaném místě bude, zejména s pohledu od řeky, signalizovat dohled a sílu někoho cizího. Bude spíše signalizovat bývalou německou historickou svrchovanost.

 

           Dokonce ani zásluhy Štaufů o přestavbu původního slovanského sídliště na falc nemůže být pro Čechy důvodem k jakýmkoliv oslavám. A to i přesto, že se z hlediska stavebního jedná o unikát. V tak honosném stylu se nekonají oslavy ani u staveb českých. Proč tedy německých? Někteří historikové

dokonce říkají, že Němci Štaufy vnímají a oslavují tak, jako Češi oslavují a vnímají Přemyslovce. Proč tedy máme oslavovat Němce?

 

           Co si o naší národní hrdosti a smyslu pro čest pomyslí Němci? Že žádnou nemáme, že se její zbytků snadno a rádi vzdáváme v jejich prospěch.

Právem nás mohou označit za národ, který si neváží sám sebe a budou na nás hledět s opovržením. Nevidíme jediný důvod proč o rodu Štaufů, jejich královské a dokonce císařské moci, z pohledu tehdy porobeného národa, máme hovořit jako o slavném rodu. Tím vůbec nesnižujeme jinak schopného Fridricha

II.

            Důvody, které jsou uváděny k potřebě instalace Štaufského sloupu na českém území, jsou tedy umělé, historicky neodůvodněné, Čechům neprospěšné.

 

           Odmítáme přístup a rozhodnutí městského zastupitelstva v Chebu jako ponižující český národ. Je to urážející a zahanbující. Nechápeme přístup těch, kteří pro tak ponižující požadavky německé štaufské společnosti hlasovali. Skutečně si musíme klást otázku, co německá strana tímto požadavkem sleduje. Proto se pozastavujeme i nad tím, proč čeští zastupitelé takové požadavky ihned neodmítli (pokud je některé zájmové skupiny sami neiniciovali, což by bylo ještě horší). Podivujeme se a naše rozhořčení a podezření násobí  fakt pozvání německého prezidenta pana Gaucka. Lze tedy předpokládat účast i dalších vysokých funkcionářů Německa včetně zástupců Spolků odsunutých.

 

            Vážení zastupitelé!

 

            Z výše uvedených důvodů odmítáme v zájmu českého státu a hrdosti českého národa a jeho cti instalaci štaufského sloupu na českém území, v našem městě Chebu. Nic na tom nemění fakt, že tyto sloupy stojí v zemích, které Štaufové také okupovali. Vyzýváme vás, abyste své původní rozhodnutí zrušili a práce na jeho realizaci zastavili. Pokud je to nezbytné z již provedených stavebních úprav a stavebního řízení, ve spolupráci s historiky, využijme tento prostor pro sochu, pamětní desku či jiný monument, například osobu protihabsburského odboje, významné české osobnosti vědeckého, kulturního života, nebo pamětní desku německým antifašistům z Chebu, kteří zahynuli v hitlerovských koncentračních táborech (nebylo jich málo) pro věrnost Československé republice. Všichni jsme především Češi a pak teprve členové politických stran či zájmových uskupení. A z toho bychom měli všichni vycházet.

           Očekáváme, že náš dopis osloví především ty, kteří si na národní a osobní cti zakládají svůj smysl života a budou iniciovat změnu rozhodnutí, za což jim děkujeme.

 

V Chebu dne

 

          Předseda OR KČP Cheb                       Předseda Mě R KČP Cheb

          Josef Mizera                                          ing. Petr Novák

 

 

          Členové rady: