V sobotu 17.1.2015 byla uctěna památka hrdinně padlého pohraničníka svob. Jozefa Ludase

18.01.2015 14:00

Fotosoubor Milana Paučo - KLIKNI ZDE

Osada Svatý Kříž u Chebu se stala v sobotu 17.1.2014 svědky výjimečné události nejen pro zdejší vietnamské obchodníky největšího jejich tržiště v republice a pro jejich německé zákazníky. Právě oni a mnoho dalších projíždějících osádek vozidel mířících do Německa nebo z Německa do Čech byli svědkem aktu uctění památky bývalého pohraničníka ze zdejší pohraniční jednotky, který byl zastřelen ozbrojeným narušitelem státní hranice 21. ledna roku 1981. Velmi početná účast občanů z Chebska a bývalých ochránců hranic z Ašska, Františkových Lázní, Plesné, Chebu, Dolního Žandova, Mariánských lázní, Sokolova a Karlových Varů, z Plané a členů Klubu vojenské historie HRANIČÁŘ z Rozvadova, rovněž účast představitelů Krajského úřadu KV JUDr. Sloupa a místostarosty Chebu a bývalého poslance Parlamentu ČR Ing. Pavla Hojdy, stejně jako účast početné delegace (10) bývalých ochránců státní hranice z Německa - NDR, ti všichni svou účastí zvýraznili význam této každoročně se konající pietní akce. Nástupem čestné jednotky a vlajkonošů k pomníku za zvuku hraničářské znělky byl akt zahájen. Po úvodním zahájení přítelem Štěpánem Drapákem a připomenutí podmínek, za kterých psovod voj. Ludas padl, připomněl Jarda Horák, že se našeho aktu zúčastňuje také delegace bývalých ochránců hranice z Německa - bývalého NDR. Požádal přítomné účastníky, aby svou pietní vzpomínku věnovali dnešního dne kromě vzpomínky na Jožku Ludase také tuto středu zemřelému německému kolegovi a našemu kamarádovi plk. Dieterovi Hoffmannovi z řad německých pohraničníků.
Následně JUDr. Jiří Chmelarčík, jako bývalý zástupce velitele chebského svazku připomněl zhoubnost myšlení některých bývalých chebských popřevratových zastupitelů, kteří prosadili  postavení jakéhosi památníku všem těm, kteří při nelegálním, násilném překonávání čsl. SH byli zneškodněni. Mezi těmi, kteří porušili tehdy platné zákony a páchali trestnou činnost, je jako hrdina paradoxně zmíněn i vrah našeho pohraničníka Jozefa Ludase.  
Ing.Petr Novák následně přečetl vzpomínku Václava Česala, jako přímého účastníka této události a také přečetl děkovný dopis bratra Jozefa Ludase, kterým mj. ocenil i trvalou péči o pomník jeho bratra Jozefa na Svatém Kříži. 
Svou zdravici a vyjádření úcty k padlým pohraničníkům přednesl i zástupce německé delegace plk. PS NDR v.v. G. Kaiser. 
Položením květin k pomníku Jožky Ludase a vzdáním pocty všemi přítomnými byl důstojný pietní akt ukončen. Mnozí z účastněných se pak odebrali na společný oběd do restaurace V dolíčku v Hájích a do restaurace U muzikanta na Zlatém vrchu v Chebu.
 
Text: Jaroslav Horák
Foto: Milan Paučo

 Fotosoubor Jardy Mühlbergra

ZDE

 

Zveřejnění na centrálních stránkách KČP

ZDE

.............Německý tex.............

Die Ortschaft  Svatý Kříž in der Nähe von Cheb wurde am Samstag, 17. Januar 2014 kam es zu einem außergewöhnlichen Ereignis nicht nur für die lokale vietnamesische Händler ihre größten Marktplatz im Land und für ihre deutschen Kunden. Jetzt sind sie und viele andere Mannschaften der vorbeifahrenden Fahrzeuge gingen in Deutschland oder von Deutschland nach Tschechien Zeuge der Akt des Gedenkens des ehemaligen Grenzsoldaten von den kleinen Grenzeinheiten, die Toten, die von bewaffneten Eindringling Staatsgrenze am 21. Januar 1981 Sehr große Beteiligung der Bürger Chebsko ein ehemaliger Schützer erschossen wurde Frontiers of Aš, Franzensbad, Formen, Cheb, Nieder Žandov, Marienbad, Sokolov und Karlovy Vary, die Pläne und die Mitglieder der Militärgeschichte Club Grenzbewohner von Rozvadova auch unter Beteiligung von Vertretern der Regionalbehörde der KV JUDr. Spalten und stellvertretender Bürgermeister von Cheb und ehemalige Parlamentsmitglied Ing. Paul Hojda, sowie die Teilnahme einer großen Delegation (10), ehemaliger Verteidiger von der Staatsgrenze aus Deutschland - DDR, sie alle unterstreichen die Bedeutung der Teilnahme an der jährlich stattfindenden Gedenkveranstaltungen. Der Beitritt zur Ehrenwache und Fahnenträger am Denkmal für den Klang einer Grenze Jingles Maßnahme ins Leben gerufen. Nach dem ersten Start Freund Stephen packt und Erinnerungen Bedingungen, unter denen der Handler Entwicklung. Ludas fiel, Jarda Horák daran erinnert, dass unser Gesetz auch durch eine Delegation von ehemaligen Verteidiger der die Grenzen von Deutschland besucht - der ehemaligen DDR. Er bat die Anwesenden, ihre ehrfürchtigen Gedenktag außer Erinnerungen an Joey Ludas auch an diesem Mittwoch verstorbenen deutschen Kollegen und unser Freund Colonel zahlen Teilnehmern. Dieter Hoffmann unter den deutschen Grenzschutzbeamten.
Anschließend JUDr. Jiri Chmelarčík, ein ehemaliger stellvertretender Kommandeur Cheb Volumen erinnert Malignität Denken einiger ehemaliger Cheb gesellschaftlich UmwälzungVertreter, die durch die Position Art Denkmal für alle, die in einer irregulären Situation, die Überquerung des CAA sind gedrückt. SH wurden entwaffnet. Unter denen, die die Gesetze verletzt hatte und Verbrechen begehen, wird paradoxerweise als Held und Mörder Joseph Ludas unsere Grenzsoldaten genannt.
Ing.Petr Smith dann lesen Sie die Erinnerung an Vaclav Bürsten, als direkter Teilnehmer an dieser Veranstaltung und auch einen Brief danken Bruder Joseph Ludas, die unter anderem. Ich schätze die ständige Pflege seines Bruders Joseph Statue am Heiligen Kreuzes zu lesen.
Seine Grüße und ein Tribut an die gefallenen Grenzposten von einem Vertreter der deutschen Delegation, Obrst GT DDR G. Kaiser.
Durch die Niederlegung von Blumen am Denkmal Jožky Ludas und begrüßen alle Anwesenden war eine würdige Trauerfeier beendet. Viele interessierte ging dann Mittagessen im Restaurant in der Vertiefung in den Wäldern und in das Restaurant mit den Musikern auf der Gold Hill in Cheb.

Foto-Dateien - hier klicken

Text: Jaroslav Horák
Foto: Milan Paučo, Egon Hammerschmidt, Rüdiger Braun 
 
 
Naši němečtí přátelé reagují  /   Unsere deutschen Freunde reagieren
 
Ahoi Jaroslav,
wir ,die Freunde der Grenzkompanie Posseck, bedanken uns recht herzlich für die Einladung zur Teilnahme an der Gedenkveranstaltung von Josef Ludas. Allen Organisatoren unsere Hochachtung für dieses Gedenken des gefallenen Grenzschützers. Wir bedanken uns auch für die Möglichkeit unseres verstorbenen Oberst Dieter Hoffmann , Kommandeur des Grenzausbildunsregiment 12 und letztem Kommandeur des Grenzkommando Süd, im Alter von 71 ,5 Jahren, zu gedenken.
Blicken wir auf weitere gemeinsame Treffen zur Festigung unserer Freundschaft.
Nochmals Danke und Grüße an alle Freunde der 5. Grenzbrigade in Cheb.
 
Freunde der GK Posseck
Wolfgang Rödel
 
.................................CZ.............................
 
Ahoj Jaroslave,
my, přátelé Pohraniční společnosti Posseck vám velmi děkujeme za pozvání k účasti na uctění památky Josefa Ludase. Všichni naši účastníci si velmi váží  památek padlých ochránců hranic. Děkujeme vám za příležitost uctít památku i právě zemřelého plukovníka Dieter Hoffmanna, posledního velitele 12. Pohraniční brigády  pohraničního velitelství jih ve věku 71, 5 let.
Přijdeme rádi í na další společná setkání k posílení našeho přátelství.
Ještě jednou Vám děkujeme a pozdravujeme všechny přátele z 5. pohraniční brigády v Chebu.
 
Přátelé GK Posseck a
Wolfgang Rödel
 
24. 1. 2015, 12:50:42