Uctili jsme 64. výročí přijetí zákona o Ochraně státní hranice u pomníku stržm. Jaroslava Kysilky

13.07.2015 10:52
V den 64. výročí přijetí zákona o OSH se sešli bývalí ochránci státní hranice z Klubu českého pohraničí se svými přáteli, rodinnými příslušníky a s příznivci z řad spoluobčanů u pomníku stržm. Jaroslava Kysilky v malé obci Palič v chebském příhraničí. Za účasti předsedy NR KČP plk. PS v.v. RSDr. Milana Richtera, CSc, předsedy MO KČP z Plané u Mar. Lázní kpt. v.v. Mgr. et Mgr. Stanislava Kvasničky, představitelů Svazu mladých komunistů, zástupce krajského zastupitelstva JUDr. Václava Sloupa, předsedů Okresní a Krajské rady KČP a dalších byl připomenut význam OSH a jeho uzákonění a uctěna památka zavražděného pohraničníka - příslušníka SNB. 
V prosluněné sobotě zazněl zde husitský chorál, za jehož zvuků nastoupili k pomníku vlajkonoši se zástavami a symbolickými vlajkami a po odeznění Československé státní hymny bylo setkání zahájeno přivítacím úvodním slovem předsedy místní organizace KČP v Dolním Žandově Jakubem Gašparikem a následně přednesl krátký projev pplk. PS v.v. RSDr. Jaroslav Horák, ve kterém uvedl:
 
Vážení přátelé, spoluobčané, bývalí ochránci SH, soudružky a soudruzi.
 
Právě v den 11. července před 64 lety (1951) byl v Národním shromáždění ČSR projednán a schválen významný zákon na ochranu  čsl. státu a jeho suverenity – zákon o OSH. Dnes 11.7.2015 se scházíme zde u pomníku strážmistra pohraničního útvaru Sboru národní bezpečnosti Jaroslava Kysilky, abychom tak, jako každý rok, uctili jeho památku a připomněli si jeho hrdinné střetnutí se dvěma ozbrojenými kopečkáři, při kterém byl Jaroslav Kysilka smrtelně zraněn a následně zemřel. Ano, je to tak. Jaroslav plnil pouze odpovědně své poslání při ochraně naší SH a se ctí se s tímto čestným úkolem chtěl vypořádat i   21. dubna 1949. V ten den, jako stržm., prováděl, v souladu se svým bojovým úkolem hlídky SNB, kontrolu dvou neznámých podezřelých mužů v prostoru cesty z Lipové do pohraniční osady Palič. Bezprostřední zákeřné použití střelné zbraně proti Jaroslavu Kysilkovi ze strany jednoho z kontrolovaných - Jana Šponiara - mělo za následek smrtelné poranění našeho strážmistra, který však útočníka stačil ještě zneškodnit a druhý dobrodruh byl po útěku zadržen o den později v Lokti nad Ohří.
Chránit čsl. SH a suverenitu naší krásné země v poválečném období nebylo vůbec snadné. I tehdy byl národ přeci jen názorově rozdělen a malá část čsl. občanů, zejména z podnikatelských kruhů, se i přes zhoubné důsledky 2. SV a přes zradu tehdejších západních spojenců vůči Československu v Mnichově roku 1938, vytrvale snažila o spojení naší budoucnosti se Západem. To však nebyl názor většiny národa a jeho pracujících, kteří poznali nezměrné utrpení a neskutečné ztráty na životech ze strany slovanského Sovětského svazu. Tedy té země, která před fašistickou expanzí hitlerovského Německa a mussoliniho Itálií zachránila holou existenci svou a mnoha dalších evropských zemí, včetně ČSR. Proto nebylo důvodem čsl. národa odklánět se následně od bratrského přátelství a spojenectví se zemí, která ukázala celému světu, že je možné žít v míru a rozvíjet se i jinak, než v lůně kapitalismu. 
Právě pro ochranu nastoupené nekapitalistické cesty rozvoje naší země bylo nutné před vnějšími agresivními kapitalistickými silami světa, tak jako i před vnitřními nepřáteli nastupujícího socialismu v Československu, postavit pevnou hráz. V prvním sledu této nové československé obranné bariéry stály ochránci SH.
„Milý Jaroslave Kysilko,
ujišťujeme Tě, že jsi nepoložil svůj život zbytečně, přestože se to v současné realitě možná některým našim občanům tak nejeví. Při OSH s Tebou položili život stovky dalších tvých kolegů před Tebou i po tvé smrti. Skláníme se v tuto chvíli nad tvým pomníkem a uctíváme tvé hrdinství, které jsi prokázal při ochraně SH své vlasti. Spolu s uctěním Tvé památky si však připomínáme v tento rok 70. výročí konce 2. SV i více než 27 milionů padlých občanů bývalého Sovětského svazu a 360 tis. čsl. občanů padlých v této nesmyslné válce. Vážený náš Jaroslave, ani Ty jsi se už jistě nedozvěděl, že kromě nezměrných ekonomických ztrát a lidských utrpení zůstalo jako důsledek 2. SV 13 milionů sirotků, 40 milionů dětí bez otců, 35 milionů trvale invalidních. Varujících údajů o světovém kapitalismu a militarismu je však mnohem více a současný vážně rozvrácený svět je toho jednoznačným důkazem. 
My Tě, vážený Jaroslave, zde u tvého pomníku ujišťujeme, že je nejen v naší české zemi, ale v celém světě ohromná síla nás, kteří i nadále stojíme jako pevná hráz proti válce a chráníme tu křehkou holubici míru před jestřáby Západu. Také si buď jist, že velmi dobře víme, že našimi nepřáteli nikdy nebyli a ani nejsou ruské národy, ale jenom hlupáci, kteří tvrdí, že Rusko je naším nepřítelem. Jsme i dnes připraveni, vážený náš hrdino Jaroslave, stát pevně proti současným našim největším nepřátelům, jimiž jsou právě tito hlupáci a zaprodanci Západu i v řadách některých našich občanů.
SLIBUJEME TI, ŽE BUDEME SPOLEČNĚ CHRÁNIT EXISTENCI A BUDOUCNOST ČESKÉHO STÁTU A ČESKÉHO NÁRODA, KTERÉ JSOU I DNES VE VÁŽNÉM OHROŽENÍ!
ČEST TVÉ PAMÁTCE, JAROSLAVE KYSILKO…“
 
Po ukončení projevu byly předány čestná uznání Národní rady a Krajské rady KČP předsedou NR KČP a  Krajské rady KČP za aktivitu a vlastenectví některým členům KČP a chebské organizaci Levicového svazu žen a následovalo položení květin k pomníku Jaroslava Kysilky za zvuku hudebního smutečního doprovodu. 
U této příležitosti je nutné ocenit příkladnou připravenost celé akce ze strany žandovské místní organizace KČP a hudební zabezpečení dechovou skupinou STAROVARKA z Chebu. 
Společné vyvrcholení tohoto setkání pak proběhlo na vrcholku Dyleně v areálu našeho přítele pplk. v.v. Ing. Antonína Hofmanna, nynějšího prezidenta rádia Egrensis. Zde kromě dobrého občerstvení proběhla výstava dobové vojenské a bezpečnostní techniky, byla provedena ukázka výcviku služebních psů pod vedení přítele Štěpána Drapáka - významného funkcionáře Českého kynologického svazu. V neposlední byly uskutečněny návštěvy historické roty Mohelno a místa STŘEDU EVROPY se symbolickým patníkem. Hudba a zábava pak trvaly do večerních hodin. 
 
MY ÚČASTNÍCI DĚKUJEME ORGANIZÁTORŮM ZA VYDAŘENOU SOBOTU, NA KTEROU BUDEME RÁDI VZPOMÍNAT A TĚŠIT SE NA DALŠÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ U VÁS.
Text: Jarda Horák
Foto: Pavel Duchan, Jarda Horák, Zdeněk Sluka