S VELKÝM SMUTKEM OZNAMUJEME... DNES ZEMŘEL NÁŠ PŘÍTEL RSDr. JOZEF STOLÍN

24.05.2016 11:19

Dnes 24. května 2016 v dopoledních hodinách zemřel v chebské nemocnici ve věku 87 let po dlouhodobější nemoci náš kolega, přítel a vynikající člověk, spoluzakládající člen KČP na Chebsku, věrný vlastenec,

nositel řady státních a resortních vyznamenání

pplk. PS v.v. RSDr. Josef Stolín.

Jakékoliv bližší informace informace k poslednímu rozloučení budou poskytnuty následně.

Život našeho přítele RSDr. Jozefa Stolína byl neodlučně spjatý s hlubokou láskou ke své rodině a obětavou prací pro společenskou, osvětovou a politicko - výchovnou činnost, která se vždy opírala o bohaté vědomosti a osobní zkušenosti člověka plnícího po mnohá desetiletí s vysokou osobní odpovědností řadu veřejně prospěšných funkcí.

U chebské pohraniční brigády zastával v 60. letech funkce ve štábu 5.bPS, včetně zástupce velitele svazku. Své vojensko - politické funkce vykonával i u Československé lidové armády vždy s nejvyšší odpovědností.

Svou oddanost naší zemi, jejímu lidu prokazoval následně jako mnohaletý předseda Okresní organizace Socialistické akademie v Chebu, kde vystupoval zároveň při lektorských přednáškách jako její lektor. Zde se projevovala znovu jeho vysoká politická vzdělanost a společenská angažovanost.

Při vzniku občanského sdružení KČP v Chebu byl jednou z nejuznávanějších osobností v její členské základně. Za svou vysoce prospěšnou a společensky angažovanou a bezvýhradně myšlenkám socialismu věrnou činnost v rámci KČP byl opakovaně oceněn i nejvyššími vyznamenáními NR KČP.

Náš dobrý přítel a vlastenec RSDr. Josef Stolín byl po mnohá léta příkladným předsedou okresní organizace KČP v Chebu a jeho úmrtím přichází KČP o jednoho z nejvýznamnějších členů.

 

BUDIŽ ČEST TVÉ SVĚTLÉ PAMÁTCE, PEPO...

                                      

                                                                                                              

SMUTEČNÍ KONDOLENCE OD PŘÁTEL

Oberstleutnant Egon Hammerschmidt

...mein aufrichtiges Beileid!
dein Freund Egon

svob. PS v.v. Ladislav Nekvapil

Čest památce člověka , který nesložil ruce do klína a byl příkladem mnoha ostatním. Upřimnou soustrast pozůstalým.

Oberstleutnant Hermann Bosch a Annemarie Bosch

Lieber Jaroslav, tief betroffen hat uns die Nachricht über das Ableben von RSDR Josef Stolin , erreicht.Josef war ein Mitbegründer unseres Freundschatsbunde. Er hat sich bleibende Verdienste erworben. Im  Namen der ehemaligen Grenzer des Grenzregimentes - 4, Heiligenstadt und in unserem eigenen Namen sprechen wir der Familie und allen Grenzern der ehemaligen 5. GRBR.  Cheb unser tiefes Mitgefühl aus.Wir  bitten das der Familie und allen tschechischen Freunden zu übermitteln.  Josef wird in unseren Erinnerung weiter leben .
In stiller Trauer Annemarie und Hermann

Oberfeldwebel Rüdiger Braun


Hallo Jaroslav, ich spreche Euch zu den Ableben Eueres teueren Freundes und Mitkämpfer, pplk. PS v.v. RSDr. Josef STOLIN mein tiefempfundenes Beileid aus. Bitte spreche es auch den Angehörigen in meinen Namen aus.
Dein Freund Rüdiger

Stanislav Kábele

Vážený příteli Jaroslave, smutnou zprávu o skonu přítele a kamaráda jsem přijal s pohnutím. Publikaci kde jsou zaznamenány jeho vzpomínky na mladá léta v PS si již nepřečte, věřím, že si je s pietou přečtou jeho následovníci. Předej prosím upřímnou soustrast smuteční rodině. S pozdravem S.K.

Text, foto a úprava: JH