S hlubokým zármutkem oznamujeme - ZEMŘEL PLK.ING.LUBOMÍR KROH - jeden z prvních velitelů 5.bPS

12.11.2012 23:50

Vážení přátelé,

velmi smutnou zprávu Vám všem předáváme...

V noci dne 11.11.2012 zemřel jeden z prvních velitelů 5.bPS plk.v.v.Ing.Kroh Lubomír. Chvíle, které jsme s ním prožili při srazech pohraničníků v Krásné, jsou pro nás nezapomenutelné a budeme na něho vždy s úctou vzpomínat. Naše hluboká soustrast patří celé jeho rodině.
Sekce OSH Aš.

Sám vypráví svůj životopis

Pocházím ze šesti dětí a můj otec byl lesním inženýrem. V letech hospodářská krize byl v letech 1929 – 1935 bez zaměstnání. Proto příležitostně pracoval na stavbách a zemědělských pracích. V tomto období si velmi dobře pamatuji na to, že jsme trpěli hladem. Matka trpěla tuberkulózou plic a nemohla být léčena, protože jsme neměli peníze. Z toho důvodu v roce 1933 zemřela a krátce po ní mi zemřel i nejmladší bratr. V roce 1935 zemřel po dvou letech od matčiny smrti i můj otec.

Já a můj starší bratr jsme začali pracovat u sedláka za stravu. Pásl jsem dobytek a bratr jezdil s koňmi jako kočí. Do školy jsem mohl jít jen tehdy, když mi to dovolil sedlák. Mladší bratr byl dán do sirotčince v Táboře a sestry si vzal  k sobě na vychování otcův bratr. Tak se stalo, že jsem se svými sourozenci od svých 10ti let nežil. Po roce práce u sedláka jsem utekl do Plané nad Lužnicí. Zde mne z úřadu sociální péče dali na starost a opatrování farní kuchařce, u které jsem bydlel a chodil do obecné školy. Stravoval jsem se u místních lidí. Když jsem ukončil pátou třídu obecné školy, byl jsem dán do sirotčince  v Táboře a zde jsem vychodil tři ročníky měšťanské školy. Po jejím absolvování jsem byl s velkým prošením vzat do učení k firmě MAS Sezimovo Ústí, kde jsem se po čtyřech letech vyučil strojním zámečníkem a zůstal zde pracovat do roku 1945 jako dělník.

    Koncem roku 1944 jsem zjistil, že se v závodě organizuje složka protifašistického odboje. Já jsem se do ní přihlásil a jednoho dne s dalšími soudruhy jsem byl odeslán do táborské mlékárny, kde jsme složili partyzánskou přísahu. V březnu 1945 jsme byli soustředěni právě v táborské mlékárně a připravováni pro boj s okupanty. A zde jsem těsně před koncem války podepsal přihlášku ke vstupu do KSČ.

Můj životopis po válce

Po vyhlášení konce 2. světové války v Evropě byl ke dni 27.5.1945 zrušen partyzánský oddíl  „Táborité“ a převeden k bezpečnostnímu praporu přemístěním na zámek Choustník k výcviku.

Moje podepsaná a odevzdaná přihláška ke vstupu do KSČ však v důsledku mých opakovaných přesunů a přemístění nebyla důvěrníkem strany vyřízena.

V červenci 1945 jsem byl převeden ke Sboru národní bezpečnosti a přemístěn k místnímu velitelství SNB Česká Lípa, kde jsem vykonával hlídkovou službu do března 1946. Odtud jsem byl vyslán do školy SNB I.stupně. Po třech měsících bylo výcvikové středisko rozpuštěno a frekventanti rozmístěni na nově zřízené SNB útvary k zabezpečení státní hranice. Já jsem byl přemístěn k útvaru v Srní, kde jsem vykonával službu k ochraně SH. Zde v obci se ustavila vesnická organizace a já jsem byl konečně přijat do KSČ. V organizaci jsem zastával funkci kulturně-výchovného referenta, čímž začala má stranická práce.

V roce 1947 jsem byl po ukončení kurzu služebních řidičů přemístěn k útvaru SNB Prášily. Zde jsem prošel kladně stranickou prověrkou.

    V únorových dnech roku 1948 jsem se zúčastnil těchto událostí jako služební řidič při převozu a soustřeďování příslušníků útvaru SNB do Prahy. Téhož roku jsem byl vyslán do 14ti denní stranické školy v Českém Krumlově a následně v roce 1949 do 6ti nedělního kurzu osvětových pracovníků.  V témže  roce  jsem si podal přihlášku do vojenského učiliště v Hranicích na Moravě a po jeho absolvování v roce 1950 jsem byl povýšen do hodnosti poručíka SNB. V tomto akademickém vojenském prostředí jsem mj. zastával postupně funkci jednatele útvarové organizace KSČ a následně jejího předsedy. Po ukončení zdejšího vojenského studia jsem byl pověřen opět velením roty SNB – útvaru Srní a také zde jsem byl kladně stranicky prověřen.

Ve sledu událostí byla v naší zemi zřízena Pohraniční stráž a mě bylo uloženo, abych organizačně a materiálně zabezpečil vybudování praporu PS v západním pohraničí. Na brigádní konferenci KSČ v roce 1951  jsem byl zvolen do stranické komise a absolvoval jsem  14ti denní kurz členů volených stranických komisí.

Přijetí Zákona o OSH a moje svatba

Rok 1951 byl pro mne významný nejen přijetím Zákona o OSH, ale také tím, že jsem se oženil s Jaroslavou Kučerovou z Horažďovic – dcerou dámského krejčího již v důchodu.

V průběhu tohoto roku jsem byl ustanoven do funkce velitele pohraniční brigády v Poběžovicích, kde jsem velel až do svého odchodu na studium Vojenské akademie Klementa Gottwalda v Praze v roce 1953. V průběhu studia na této akademii jsem prošel stranickými funkcemi předsedy DO KSČ, člena útvarové organizace KSČ a člena fakultního výboru KSČ.

6 let velení chebskí brigádě

Po ukončení tříletého studia na Vojenské akademii K. Gottwalda roku 1956 jsem byl ustanoven do funkce velitele pohraniční brigády v Chebu a zde jsem zastával i volenou stranickou funkci člena OV KSČ.

Působení na velitelství PS a na MV ČSSR

V roce 1962 jsem byl rozkazem MV ustanoven do funkce náčelníka štábu velitelství Pohraniční stráže a tím i přemístěn do Prahy. Tuto funkci jsem zastával do roku 1965, kdy jsem byl vyslán do ročního kurzu pro příslušníky Ministerstva vnitra při Vysoké škole politické ÚV KSČ. Po ukončení tohoto studia jsem byl služebně přemístěn od Pohraniční stráže na Ministerstvo vnitra a ustanoven do funkce  náčelníka  odboru obrany. Tuto funkci jsem vykonával až do října 1970. V důsledku politické konsolidace po srpnových událostech roku 1968 a prováděných stranických prověrek jsem byl v roce 1970  z KSČ vyloučen a následně propuštěn ze služeb Ministerstva vnitra.

Vyloučení ze strany a propuštění ze služeb MV

Po mém propuštění z aktivní služby příslušníka Ministerstva vnitra jsem v říjnu 1970 nastoupil do zaměstnání u Československého kamenoprůmyslu – Generálního ředitelství do funkce zaměstnaného referenta specialisty pro místní výstavbu.

Po 40ti letech od propuštění z aktivní služby

mezi přáteli - bývalými pohraničníky