Před IX. národním sněmem KČP

20.08.2014 10:00

Přejato z https://www.klub-pohranici.cz/ 

Před IX. národním sněmem

V průběhu jarních měsíců proběhly ve všech 14 krajích České republiky krajské sněmy Klubu českého pohraničí, o. s. (dále zpravidla jen „KČP“). Pořádání krajských sněmů bylo druhou etapou přípravy národního sněmu. Jim předcházelo jednání městských a okresních sněmů. Městské a okresní sněmy se zabývaly především hodnocením činnosti za období čtyř let od předchozích sněmů a volbou delegátů na krajské sněmy. Na krajských sněmech byli voleni delegáti na IX. národní sněm a kandidáti pro volbu Národní rady. Na všech sněmech byli předáním vyznamenání oceněni členové KČP, kteří se významně zasloužili o jeho rozvoj.

IX. národní sněm Národní rada svolala do Olomouce na dny 16. a 17. srpna 2014. Zúčastní se jej více než 300 delegátů ze všech krajů České republiky, ze středního Pováží a z východního Slovenska. Na sněmu přivítáme přes 20 tuzemských a zahraničních hostů. K účasti na sněmu jsme pozvali předsedy všech politických stran a politických hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a představitele vlasteneckých a levicových spolků. Ze zahraničí přijedou naši přátelé ze Slovenska a z Německa.

KČP si letos připomíná 22 roků od svého vzniku, 22 roků obhajoby historické pravdy a českých národních zájmů. Před 22 lety, v červenci 1992, Ministerstvo vnitra České republiky provedlo registraci KČP jako legálního a legitimního vlasteneckého občanského sdružení s celostátní účinností pro Českou republiku. Po registraci novelizovaných stanov v srpnu 2010 se členy KČP mohou stát občané všech členských států Evropské unie, kteří souhlasí s jeho programem i s jeho praktickou činností. Máme kluby ve Slovenské republice i členy ve Spolkové republice Německo.

Účastníci IX. národního sněmu se budou zabývat hodnocením plnění usnesení předchozího národního sněmu a realizací programu KČP. Zvolí novou Národní radu a další ústřední orgány. Rozhodující část jednání však bude orientovaná na stanovení hlavních úkolů pro období do následujícího národního sněmu. Sněm dílčí úpravou stanov zajistí soulad se změnami v právním pořádku České republiky vyvolanými novým kodexem soukromého práva.

Nezapomenout na minulost, žít současností a pracovat pro budoucnost – to bude i nadále zásadou, jíž se budeme řídit ve všech našich aktivitách. Žijeme a pracujeme v reálném ekonomickém, politickém a sociálním prostředí bezohledného kapitalizmu. Setkáváme se s prvky fašizace společnosti. Efektivita naší činnosti je podmíněna především naší ochotou a schopností účinného reagování na měnící se podmínky.

Minulost je pro nás zdrojem historického poučení, její znalost nám pomůže vyvarovat se chybných postupů. Musíme být nositeli a obhájci historické pravdy.

Rozhodující v naší činnosti však je pohled do budoucnosti. To je vůdčí ideou při stanovení strategických cílů i praktických postupů. V souladu s programem vyhlášeným VII. národním sněmem je potřebné naši další činnost zaměřit zejména následujícími směry:

  1. Zabránit germanizaci myšlení občanů České republiky. Musíme respektovat skutečnost, že germanizace prostoru a ekonomiky je téměř dovršena a úspěšně pokračuje. Rozhodující většina majetku i nemateriálního národního bohatství vytvořeného generacemi Čechů a Slováků je v rukou nadnárodního kapitálu. V něm podstatný podíl zaujímá kapitál německý. Můžeme ještě zabránit germanizaci vzdělávání, germanizaci kultury a devastaci českého jazyka.
  2. Zabránit amerikanizaci hodnotových systémů a životního stylu. S ekonomickou globalizací je spojena i tendence globalizace hodnotové orientace, šíření a přejímání amerických zvyklostí a institutů a konzumního životního stylu. Maximalizace zisku se stává základní životní hodnotou.  Zvyšuje se tak riziko, že pokud globalizace nebude usměrňována morálními limity, stane se v budoucnu zdrojem velkých sociálních otřesů a konfliktů.
  3. Usilovat o zachování základních práv a jistot formálně zaručených ústavou. V našem zájmu je naše účast na všech demonstracích proti omezování ekonomických, politických a sociálních práv. V zápase proti rozšiřování nezaměstnanosti, chudobě a bezdomovectví a za sociální spravedlnost buďme vůdčí silou. Všude s námi ať jsou i naše prapory.
  4. Přispět k udržení světového míru. Nenasytnost nadnárodního kapitálu po ovládnutí zdrojů nerostů, ropy, plynu a pitné vody a po maximalizaci zisků hrozí vznikem dalších, nejen regionálních, ozbrojených konfliktů. Demonstrace proti vojenským agresím musí být trvalou součástí našich aktivit.
  5. Rozvíjet mezinárodní spolupráci. Vlastenectví a internacionalizmus jsou spojitelné. Spoluprací s obdobnými organizacemi v jiných, zejména sousedních, státech poroste naše síla a náš vliv.

Naše aktivity nepatří do uzavřených prostorů. Patří na ulice a náměstí metropole i dalších měst a míst. V našem zájmu je jejich otevření široké občanské veřejnosti. Naše aktivity nepořádáme pro sebe. Naše místo je mezi našimi spoluobčany.

IX. národním sněmem otevřeme další dosud nepopsané stránky kroniky naší činnosti. Psát je budeme my. Ať jsme na ně v budoucnu hrdi.

Ing. Karel JandaVíce zde: https://www.klub-pohranici.cz/

Foto: Jaroslav Horák