NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NABYL ÚČINNOSTI

08.01.2014 19:41

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NABYL ÚČINNOSTI

Ing. Karel Janda - předseda NÁRODNÍ RADY KČP

S nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „nový občanský zákoník“), dnem 1. ledna 2014 jsou spojeny významné změny v právním pořádku České republiky. Nový kodex soukromého práva zasáhl do hmotněprávní i procesní oblasti českého právního řádu. Je výrazným krokem k jeho další liberalizaci.

Při zachování tradičního dualistického pojetí práva kontinentální Evropy, kdy vedle sebe stojí právo soukromé a právo veřejné, došlo ke kodifikaci soukromého práva jako ucelené soustavy. Nový občanský zákoník je souhrnným kodexem soukromého práva. Je postaven na zásadě nezávislosti soukromého práva na právu veřejném.

Nový občanský zákoník nabyl platnosti dnem 22. března 2012, kdy byl vyhlášen otištěním plného znění v částce 33 Sbírky zákonů České republiky. Účinným se stal dnem 1. ledna 2014.

Současně s nabytím jeho účinnosti bylo zrušeno 238 zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, nebo jejich částí. Skončila i účinnost zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, který upravoval založení, vznik, činnost, zrušení a zánik občanských sdružení. Občanská sdružení vzniklá podle tohoto zákona se dnem 1. ledna 2014 považují za spolky podle nového občanského zákoníku (§ 3045 odst. 1 nového občanského zákoníku).

Podle tohoto zákona vznikl a svoji činnost vyvíjel i Klub českého pohraničí, o. s. Dnem 1. ledna 2014 je Klub českého pohraničí, o. s., spolkem ve smyslu § 214 a násl. nového občanského zákoníku.

Dnem 1. ledna 2014 nenastaly v naší činnosti žádné převratné změny. Klub českého pohraničí, o. s., pracuje i nadále podle svého programu. Základním statutárním dokumentem zůstávají stanovy ve znění schváleném VIII. národním sněmem dne 15. srpna 2010, registrované Ministerstvem vnitra dne 30. srpna 2010.

Stále užíváme název zapsaný ve stanovách, tj. „Klub českého pohraničí, o. s.“ (ve zkratce „KČP“). Neměníme razítka ani označení na dokumentech.

Jedinou změnou je, že se nebudeme ve svých prohlášeních, usneseních a jiných dokumentech označovat jako občanské sdružení, ale budeme se deklarovat jako spolek. Pojem „občanské sdružení“ přestal být legálním označením určitého druhu právnické osoby.

Pro IX. národní sněm připravíme nové znění stanov plně respektující kogentní ustanovení nového občanského zákoníku při současném uplatnění oprávnění vlastní úpravy jeho ustanovení dispozitivních. Navrhneme i úpravu dodatku názvu variantně stanovenou § 216 nového občanského zákoníku. Tím splníme povinnost dosažení plného souladu statutárních dokumentů s ustanoveními nového občanského zákoníku, pro niž je § 3041 odst. 2 nového občanského zákoníku stanovena lhůta do tří let; pro úpravu názvu je § 3042 nového občanského zákoníku dána lhůta v trvání dvou let.

Ubezpečuji naše členy, že vedení Národní rady a Národní rada jsou schopny povinnosti vyplývající z nabytí účinnosti nového občanského zákoníku řádně a včas zajistit.

Praha, 6. ledna 2014

 

Ing. Karel Janda