Bestensse u Berlína - setkání německých ochránců hranic

28.10.2013 18:48

Úctou a přátelstvím prodchnuté celoněmecké setkání bývalých ochránců hranic NDR  na souši i na moři z řad pohraničníků a námořníků se uskutečnilo v předměstí Berlína v obci Bestensse, kde se ve sportovní hale sešlo více než 300 účastníků - bývalých pohraničníků a námořníků, které pod svou záščitou svolala Společnost pro právní a humanitární mezinárodní podporu (Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären Interstützung e.V.). Na tomto vzpomínkovém a vlasteneckém setkání všichni přítomní se svými rodinnými příslušníky, s přáteteli a příznivci a hosté z ČR a Polska prožili chvíle vzpomínek i varování, vyslechli fundovaná objektivní vystoupení významných osobností z doby současné i z období existence DDR.

Z účastněné řady  generálů, vysokých důstojníků a vojáků byli obzvláště uvítáni poslední ministr národní obrany NDR admirál  Theodor HOFFMANN, generálové a důstojníci  Fritz Streletz,  Manfred Grätz,  Heinz Keßler,  K-H. Richter, Günter Leo, Oberst Schatz und Schliewa  a mnozí další. Z naší české strany se tohoto důstojného setkání zúčastnili předseda ašské sekce ochránců hranic KČP mjr. v.v. Václav Veselý a člen okresní a krajské rady KČP pplk. v.v. RSDr. Jaroslav Horák, který přednesl i stručnou zdravici a předal admirálu T. Hoffmannovi symbolický dárek  od čsl. pohraničníků.

Organizačně a technicky velmi dobře zabezpečená akce však z důvodů platných německých zákonů neumožňovala účast přítomných ve vojenských uniformách a rovněž nebylo doporučeno vystavovat existující čestné zástavy německých a českých občanských vlasteneckých aktivit.

Zdárný průběh této významné akce byl slavnostně ukončen po 15:00 hodině.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   De   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bestensse in Berlin - deutschen Verteidiger Grenze Sitzung
26. Oktober 2013
 
Respekt und Freundschaft mit allen deutsch- Treffen der ehemaligen DDR-Grenze Verteidiger an Land und auf See von den Grenzsoldaten und Matrosen durchdrungen fand in den Vororten von Berlin in das Dorf Bestensse , wo die Sporthalle brachte mehr als 300 Teilnehmer - ehemalige Grenzsoldaten und Matrosen , die unter seiner záščitou einberufen Gesellschaft für Recht und Internationale Humanitäre Hilfe ( Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Interstützung eV). Auf dieser Gedenkstätte und patriotischen Sitzung alle Anwesenden mit ihren Familienangehörigen , mit přáteteli und Unterstützer und Gäste aus der Tschechischen Republik und Polen erfahrene Momente und Erinnerungen Warnungen , gut recherchierte Ziel hörte Reden von prominenten Persönlichkeiten aus der Zeit von der aktuellen Zeit der DDR .
 
Der Teilnehmer in einer Reihe von Generälen , hochrangige Offiziere und Soldaten wurden vor allem im letzten Ministers für Nationale Verteidigung NDR Admiral Theodor HOFFMANN , Generäle und Offiziere Fritz Streletz , Manfred Gratz , Heinz Kessler, KH begrüßt. Richter, Günter Leo , Oberst Schatz und Schliewa und viele mehr. Von unseren tschechischen Parteien dieses würdig Treffen von Präsident Aš Abschnitt Verteidiger Grenze CSC Wichtige besucht. š.p. Vaclav Vesely und Mitglied der Bezirks-und Kreisräte CSC Colonel . š.p. RSDr . Jaroslav Horak , der auch gab einen kurzen Gruß an und übergab Admiral T. Hoffmann symbolisches Geschenk von der CAA . Grenzsoldaten .
 
Organisatorisch und technisch sehr gut Sicherheitsaktion hat aus Gründen des anwendbaren deutschen Recht nicht gestatten die Beteiligung der Anwesenden in Militäruniformen und auch nicht empfohlen, die bestehenden gesetzlichen Verpflichtung der deutschen und tschechischen Bürger patriotischen Aktivitäten aussetzen .
 
Erfolgreicher Fortschritt dieser wichtigen Veranstaltung wurde offiziell nach 15:00 Uhr geschlossen .

FOTOALBUM z tohoto setkání otevřeš

KLIKNUTÍM NA FOTKY

 Klicken Sie auf die Fotos   

Foto: Wolfgang Rödel a Jaroslav Horák

Průvodní text: Jarda Horák

https://jaryh.rajce.idnes.cz/Setkani_nemeckych_ochrancu_hranic_v_Bestensse_-_Berlin_26.10.2013/